Vollenhove kende in de late middeleeuwen diverse jaarmarkten door het jaar heen:
  1. Vanaf de zondag na Pasen, 16 vrije marktdagen
  2. Sint Jhans markt, "ingaende op Sunte Johans avent toe vespertijt ende voortduerende vijertien daghe" (24 juni)
  3. Sint Bartholomeus marcktet, 16 vrije marktdagen (24 augustus
  4. Sint Victorsmarkt (11 november), 16 vrije marktdagen. Deze markt werd ingesteld middels een privilege van 1420, toen bisschop Frederik van Blankenheim aan de burgers en inwoners van Vollenhove die een nieuwe markt willen instellen "alle vordel ende vrijheyt" verleend, "als onsen voerscreven Camp in anderen jaarmarkten heeft, acht dagen voor en acht dagen na Sint Gereons en Victorsdag"

Door de jaren heen bleef als vervolg op deze laatste jaarmarkt de jaarlijkse kermis in de laatste week van oktober bestaan tot 1905, toen het als volksfeest op 31 augustus verder ging.

Op 10 november 1904 schreven enkele inwoners van Vollenhove een brief aan het gemeentebestuur. Zij verzochten daarin om de jaarlijkse kermis in de laatste week van oktober te vervroegen en het aantal feestdagen te beperken tot twee of drie. Volgens hen zou het verzetten van de kermis naar een vroeger tijdstip in het jaar een meer opgewekte en vrolijke stemming uitwerken. Het verzoek van de briefschrijvers kwam niet onverwachts. Het draagvlak voor de kermis onder de bevolking was in de voorafgaande jaren zienderogen afgekalfd. Onmatig drankgebruik en festiviteiten die de zondagsrust verstoorden, hadden de Vollenhoofse gemeenschap in drie kampen uiteengedreven: burgers die de kermis vierden, gedoogden of verfoeiden. De briefschrijvers waren niet voor onmiddellijke afschaffing van de kermis, maar wilden de kermis op langere termijn omzetten in het houden van volksfeesten, waaraan de hele Vollenhoofse aan deelnam. Om die omzetting gladjes te laten verlopen stelden zij voor de kermisfeestelijkheden rond de verjaardag van de toenmalige koningin Wilhelmina op 31 augustus te concentreren. Het gemeentebestuur kwam tegemoet aan het verzoek en al het volgende jaar werd de kermis omgezet in een volksfeest. De organisatie ervan werd in handen gelegd van een speciaal daarvoor in 1905 opgerichte vereniging: de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken.

De datum van het jaarlijkse volksfeest werd uiteindelijk pas in de jaren 1960 gekoppeld aan de laatste zaterdag van augustus. Dan vormt het jaarlijkse bloemencorso het hoogtepunt van de feestweek. De feitelijke afsluiting is een dag later met het wagenbouwersfeest.

Bronnen: http://www.stellingwerven.dds.nl en www.corso-vollenhove.nl