Op vrijdag 31 augustus 1888 werd prinses Wilhelmina acht jaar, en dat werd uitgebreid gevierd in Amsterdam. De festiviteiten begonnen voor de schoolgaande jeugd al op donderdag, bij café Maas. Vijfduizend jongens en meisjes hadden daar een geweldige “Prinsessedag” op het uitgestrekte feestterrein, dat achter het Rijksmuseum lag. Ze werden vermaakt met vijf draaimolens, twee poppenkasten, enkele acrobaten en goochelaars, een muziekkorps en de nodige draaiorgels. En men had ook nog een bijzondere verrassing voor de jeugd in petto, meldde het dagblad De Tijd van zaterdag 1-9-1888:

Een niet in den Feestgids aangekondigde verrassing viel gedurende eenige oogenblikken het voorrecht van de algemeene aandacht ten deel. Terwijl de poffertjeskramen en tenten, waar bier, melk en krentebrood werd verstrekt, propvol waren en weergalmden van het gezang der wachtenden, de mallemolens knarsten en piepten onder hun last, de toeren der acrobaten met verbazing werden aangegaapt en ook, wanneer de kunstenmakers zelven het sein daartoe gaven, geapplaudisseerd, klonk eensklaps een daverend “Hoera! Daar heb je ‘m! De luchtballon! Hij gooit zand uit!” En allen stormden vooruit naar de grens van het terrein, alsof men daar het uit den tuin van Café Maas opgestegen luchtschip, dat zich op eerbiedigen afstand voortbewoog, zooveel beter zien kon! Intusschen, dit verlies van populariteit duurde voor de vertooners der openbare vermakelijkheden niet lang. Weldra keerde het geachte publiek terug, zich verder weinig bekommerende om den ballon. Wat is trouwens aan een ballon, niet grooter dan een elastieken bal, te genieten?!

Advertentie uit het Algemeen Handelsblad van 29-8-1888,waarin de ballonvaart aangekondigd werd.Advertentie uit het Algemeen Handelsblad van 29-8-1888,waarin de ballonvaart aangekondigd werd.

Hoger en hoger steeg de luchtballon en zette koers naar de Zuiderzee. Dat is natuurlijk vervelend, want ballonnen komen uiteindelijk ook weer omlaag. Bijna hadden ze de overkant van de Zuiderzee gehaald, maar toen ging het toch nog mis. In de Zwolsche Courant van 1-9-1888 stond wat er gebeurde:

Vollenhove, 31 Augustus. De groote luchtballon Excelsior, die gisteren middag omstreeks 4 ½ uren in den tuin van Café Maas te Amsterdam is opgelaten, bestuurd door den luchtreiziger Herman Rodenhof, vergezeld van den heer Joh. Bakker, is te ongeveer 7 uren in de nabijheid van deze plaats plotseling gedaald en in zee terechtgekomen. De mand werd geruimen tijd door den ballon door het water gesleept. De luchtreizigers werden echter gelukkig uit hun gevaarlijken toestand verlost door den Vollenhoofschen visscher Antonie Mossel, die hen te 9 ½ uur doornat doch welgemoed aan wal bracht. Heden zal men trachten den ballon, die in zee ligt, te bergen.

Antonius Mossel (1858-1948)Antonius Mossel (1858-1948)

Dat bergen zal wel gelukt zijn, want kort daarna stonden er alweer advertenties in de kranten waarin Rodenhof aankondigde dat hij op 29 september opnieuw met zijn luchtballon Excelsior de lucht in ging. “Voor één persoon bestaat gelegenheid de reis mede te maken”, stond in diezelfde advertentie. Of iemand bij hem in het mandje is gestapt, betwijfel ik, zo kort na zijn landing in de Zuiderzee… De beide onfortuinlijke ballonvaarders werden op “Prinsessedag” uit de Zuiderzee gered door de Vollenhoofse visser Antonius Mossel, beter bekend als Toon de Robbe. Hij werd 27-8-1858 geboren in Vollenhove, en overleed 23-10-1948 in Kampen. Hij was in 1883 getrouwd met Johanna Gosen (1861-1926), wier ouders op Schokland geboren waren. Toon en Johanna woonden op het Oldehuisplein, dat ook wel het Fort genoemd werd, maar verhuisden in 1893 naar de Buiten Nieuwstraat in Kampen. Mossel was een kleinzoon van de visser Cornelis Mossel (1795-1875), die op Schokland geboren werd, en Johanna Catharina Schoenmakers (1800-1852) uit Leiden. Zij trouwden in 1826 in Vollenhove, waar ze een huis betrokken in de Visscherstraat. Hun zoon Evert Mossel (1827-1911) trouwde in 1851 met Janna Dokman (1822-1911) uit Wijhe, en zij werden de ouders van de ballonvaarders-redder Antonius Mossel.

Bruno Klappe, Eindhoven

Overgenomen uit het Schokker Erf 99, aug. 2017