Hieronder alle voor Vollenhove belangrijke jaartallen op een rij, met verwijzingen naar een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenis.
944 streek verpacht aan bisschop van Utrecht . Vermelding van de naam Fulnaho voor de streek.
plm 1050 bouw van kapel (op plaats huidige Grote Kerk)
1133 eerste voorkomen van de naam Vollenhove
1165 bouw bisschoppelijk kasteel Oldehuis
1170 grote stormvloed vormt de Zuiderzee
1178, 27-5 Godfried van Rhenen overlijdt te Vollenhove
1249, St. Jansdag Watervloed verwoest Kampen, verbreding Vlie en Marsdiep
1270 benoeming eerste slotvoogd / kastelein (Pelgrim van Putten)
1306-1311 2 of 3 belegeringen van het kasteel Oldehuis door de Friezen
1336 Graaf Reinout de 2e van Gelre kreeg van de bisschop - door diens geldnood - de graafschappen  Salland, Twenthe en Vollenhove in pand.
1346 Bisschop Jan van Arkel loste het pand van de Hertog van Gelre.
1349 pestepidemie in Overijssel
1354, St. Margrietendag Jan van Arkel verleent Vollenhove stadsrechten
1363 oudst bekende dijkrecht, basis van het latere waterschap
1370 stichting H. Geestgasthuis
1371, 13-6 Jan V van Virneberg verpandt Vollenhove
1382 eerste vermelding Tweenijenhuizen, idem (Old)Rutenberg
1388 belening Johan Hagen, later (Old)Hagensdorp door Floris van Wevelinckhoven
1411 eerste vermelding klooster Clarenberg
1423 bouw O.L. Vrouwekerk (Kleine Kerk), 1450 toren
1437 vermoedelijk bouw van de Rollecate
1445 oprichting St. Antoniusgilde
1448 eerste vermelding 'de Haare' buiten de stad (later: Slotenhagen)
1465 vermelding stadsmolen op oude molenberg (nu binnen Oldruitenborg)
1450-1485 bouw huidige Grote of St. Nicolaaskerk
1455, 20-3 Rudolf van Diepholt overlijdt te Vollenhove
1492 privilegiebrief van David van BourgondiĆ« met o.a. de poorten van de stad
1507 grote stormvloed rond de Zuiderzee, drost Schenck meldt de schade aan o.a. Barsbekerdijk
1515 pestepidemie
1524-1552 bouw van kasteel Toutenburg
1528 Georg Schenck stadhouder van Karel V, einde van het gezag van de bisschop
1530 uitbreiding gebouw Eckelenboom
1548 Jean de Ligne, Graaf van Aremberg, opvolger Schenck als stadhouder Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
1567 stichting van het Burgerweeshuis in de Oldestraat (Visscherstraat) door pastoor Johan Vuist.
1568 Graaf van Aremberg sneuvelt in Slag bij Heiligerlee, opgevolgd door Caspar de Robles
1572 korte bezetting stad en Toutenburg door Geuzen, ontvoering pastoor en kapelaan
1578 beeldenstorm
1580-1592 oorlogsgeweld rond Vollenhove
1581, januari Sonoy ontzet Vollenhove, verovering van Toutenburg en Oldehuis. Roof van het torenuurwerk.
1594 eerste vermelding huidig pand Kerkstraat 12
1599 Invoering vuurstedengeld
1610 overlijden Jan Sloet de Jonge (1550-1612) tot Zalk, drost van Vollenhove en mede-ondertekenaar van het Twaalfjarig Bestand 
1612 eerste vermelding van havezate Nijerwal (kreeg naam in 1650)
1613 huwelijk eerste Sloet van Lindenhorst
1621 bouw van nieuw Raadhuis (nu: Seidel)
1633 afbraak klooster Clarenberg
1635 bouw Oldenhof
1637 grote verbouwing Marxveld (gebouwd plm. 1500)
1640 huidige pand de Haare wordt genoemd (wordt later havezate)
1644 havezate Cannevelt krijgt zijn naam
1647 nieuwe stadsmolen, op (huidige) molenberg
1653 eerste vermelding havezate Benthuis
1654 herbouw van Rollecate, eerste verschrijving van Rhemenshuizen
1655 pestepidemie in Overijssel
1667 eerste Sloet van havezate (Nieuw) Hagensdorp verschreven
1672 bezetting door Munsterse troepen van Bernard van Galen
1675 einde Munsterse bezetting, Willem III mag drosten en rentmeesters benoemen
1678 grote brand in Vollenhove, onderzoek naar gevallen van toverij
1686 herbouw na brand van het pand Kerkstraat 72
1703 Opstandjes: plooierijen (duren tot 1709)
1713 veepestepidemie (tot 1720)
1715 havezaterecht Plattenburg verlegd naar huidige pand
1723 familiedrama in Vollenhove
1738 sluiting Latijnse school
1740 faillissement St. Anthoniegasthuis
1744 veepestepidemie (tot 1749) 
1748 Volkstelling
1776 Beulake verdwijnt na 2e grote storm in de golven, vorming Wieden. Afschaffing drostendiensten.
1778-1811 vorming landgoed Oldruitenborg door diverse aankopen
1782 Oprichting Verbond Kleine Steden (later sluit Vollenhove zich hierbij aan)
1786 Oprichting burgerwacht Vollenhove (na ongeregeldheden in Elburg en Hattem)
1787-1790 afbraak Toutenburg, overblijfsel wordt follie van landgoed Oldruitenborg
1791 opening Franse school
1796 Invoering huisnummering
1800-1823 afbraak Oldehuis, beginnend met de toren
1804 oprichting heemraadschap Vollenhove (het latere waterschap Vollenhove)
1809 Bezoek van de koning in 1809 en Oldruitenborgh
1819 drenkeling gered
1820 doortocht Prins Willem Frederik
1821 strandvondsten; sloop van Rollecate
1823 doorbraak slotgracht Oldehuis naar zee, vorming binnenhaven; bouw torenkoepel O.L. Vrouwekerk, reisbezoek student / schrijver Van Lennep (10-7)
1825 dijkdoorbraken in het Land van Vollenhove, ook water in de stad
1834 oprichting calicotweverij in het Oldehuis, als werkverschaffing / armoedebestrijding (tot 1853)
1836 zware novemberstorm
1848 vissers zien walvis bij de Voorst
1849 redding van 3 Durgerdammer vissers van het ijs, afbraak havezate Westerholt
1854 vergroting binnenhaven (idem in 1884, 1904), afbraak laatste deel Oldehuis
1859 ontruiming van Schokland, deel vissers naar Vollenhove
1866 cholera-epidemie
1868, 7-8 grote brand in Voorstad: 31 woningen, smederij en logement verwoest
1869 oprichting stroopfabriek Tilvoorde
1877 redding bewoners Kraggenburg door Vollenhover vissers
1878 moord op twee politieagenten
1882 afbraak hoofdgebouw Tweenijenhuizen
1884 grote storm slaat vissersschepen los, vergroting binnenhaven door graven Kom
1899 grote brand op het Fort (Oldehuysplein)
1903 stichting School met de Bijbel
1904, 21-7 bruiloft jhr Roell met freule Sloet in koninklijke aanwezigheid
1905 kermis wordt volksfeest, oprichting VVVV en Vollenhoofsch Fanfare, moord op de Rollecate
1907 oprichting telegraafkantoor (1911: ook telefoon)
1911 eerste sociale woningbouw, start stadsuitbreiding
1912 buitenhaven gereed
1914 stoomtram Zwolle - Vollenhove - Blokzijl in gebruik genomen
1915 oprichting visafslag (sluiting: 1942), bouw vispakhuis (later Ruimzeezicht)
1918 invoering elektriciteit (1926: aansluiting IJsselcentrale)
1918 oprichting vissersvereniging St. Petrus (o.a. Ruimzeezicht)
1921 koninklijk bezoek i.v.m. bouw stoomgemaal
1921 dempen van de stadsgracht
1931 Vollenhove aangesloten op de waterleiding, begin radiodistributie
1933 opening Paviljoen Zwemlust (1924: oprichting Vereniging Vollenhoofsch Badhuis)
1936-1942 wanneer begint men - aanleg Noordoostpolder -  de laatste twee gaten worden gesloten (1940) , buitenhaven als werkhaven, bouw ziekenbarakken
1938 sloop van de molen in de stad
1940-1945 Tweede Wereldoorlog: mobilisatie, rol van het verzet, neergestorte vliegtuigen, de razzia
1944, 17-11 razzia Noordoostpolder, onderduikers via Vollenhove afgevoerd
1947 verbouw Oldruitenborgh tot gemeentehuis Vollenhove
1951 bouw van de vlasschuren voor verwerking en opslag van vlas uit de Noordoostpolder
1953 aanleg riolering, bouw openluchttheater (renovatie 1983, hergebruik vanaf 2001 tot 2009)
1954 viering 600 jaar stad (in de regen)
1956 burenruzie op het Fort komt voor het gerecht
1957 verdwijnen ziekenhuis, sportvelden op de Bagijnenkamp (tot 1980)
1958 oprichting bibliotheek in Lemkerhuis / Franse school (gaat in 1971 naar Visschersstraat)
1962-1964 restauratie Oldruitenborgh (bijgebouwen, tuinmuur 1976-1978)
1963-1971 sloop van stadsboerderijen en oude visserswijk, ontstaan 'Gat van Vollenhove'
1968-1976 restauratie Grote of St. Nicolaaskerk
1970 pyromaan actief in Vollenhove
1971 verhuizing scheepswerf Wolter Huisman van Ronduite naar Vollenhove
1972-1973 restauratie binnenhaven, inrichting voor pleziervaart
1973 gemeentelijke herindeling: einde zelfstandig Vollenhove
1974 opgravingen voorlopers Grote of St. Nicolaaskerk
1984-1988 restauratie complex Marxveld, met EckelenboomTilvoorde en tuinen
1985 restauratie Oldenhof
1992 overlijden laatste actieve Vollenhoofse visser, Albert Kwakman (VN41)
1993 opening multifunctionele accomodatie De Burght op 14 oktober
1994 herinrichting buitenhaven tot passantenhaven
1995 bouw van Nieuw Clarenberg, verdwijnen van het Waterschap Vollenhove
1999 sluiting zuivelfabriek
2001 opnieuw gemeentelijke herindeling: einde Vollenhove als bestuurscentrum
2004 viering 650 jaar stadPlattenburgOldruitenborgh en Marxveld weer particulier
2005 nieuwbouw gemeentewerf en brandweerkazerne
2006 terugkeer van het Venose skutien VN 66 in de haven van Vollenhove
2008 opening cultuurhistorisch centrum - nu Stadsmuseum Vollenhove - als vervanging van de oudheidkamer in Marxveld
2010 restauratie park Oldruitenborgh
2012 nieuwe polderbrug