627. Akte van schenking door de bisschop van Utrecht aan de kerspelkerk te Vollenhove van een verguld zilveren kruis, met een relikwie van het H. Kruis, 1451. Met een akte van bewaarneming door de bisschop, 1451. Afschriften, ongedateerd (eind 17e eeuw). 1 stuk.

Regest nrs. 66 en 67.

628. Brief van Johannes Baptist, aartsbisschop van Sassa te Keulen, aan Allegonda Grammaye, weduwe van Jacob van Uterwijck, met een waarschuwing zich te hoeden voor priesters, die het jansenisme aanhangen, 1708. 1 stuk.

629. Brief van de apostolische vicaris Adam Daemen te Keulen aan Maria van Uterwijck, weduwe van Herman von Dellwig, te Vollenhove, waarbij hij haar het formulier (proefsteen) toezendt, aan de hand waarvan Hermannus Sevenstern, pastoor te Vollenhove, de eed tot afzwering van het jansenisme moet afleggen, 1709. 1 stuk.

630. Verklaring van Hermannus Sevenstern, pastoor te Vollenhove, dat hij het jansenisme verwerpt en gehoorzaamheid belooft aan de apostolische vicarius te Keulen, ongedateerd (1709). 1 stuk. N.B. De handtekening van dit stuk is afgesneden.

631. Stukken betreffende de jaarlijkse uitkeringen aan de pastoor van Vollenhove door Allegonda Grammaye, weduwe van Jacob van Uterwijck, en haar dochter Ave van Uterwijck, weduwe van Gijsbert van Dorth, en betreffende de afkoop hiervan door Willem van Middachten, 1712-1766. 1 omslag. N.B. De uitkeringen vonden plaats door het geven van fictieve obligaties.

632. Brieven van Johannes Ophuys, aartspriester van Salland, aan Allegonda Grammaye, weduwe van Jacob van Uterwijck, waarin hij haar polst voor een assistent voor de zieke Hermannus Sevenstern, pastoor te Vollenhove, en als zodanig voorstelt Hendrik Gervordink, 1727. 2 stukken. N.B. Sevenstern zou nog datzelfde jaar sterven en door Gervordink worden opgevolgd als pastoor.

633. Kwitantie door Hendrik Gervordink, pastoor te Vollenhove, aan Ave van Uterwijck, weduwe van Gijsbert van Dorth, wegens de ontvangst van enige renten, 1728. 1 stuk.

634. Akte, waarbij Hendrik Gervordink, pastoor te Vollenhove, verklaart van Ave van Uterwijck, weduwe van Gijsbert van Dorth, in bruikleen te hebben ontvangen een gedeelte van de inboedel van haar huis te Vollenhove, 1728. 1 stuk.

635. Stukken betreffende een geschil tussen de parochianen van de statie Vollenhove en hun pastoor Hendrik Gervordink over de wijze, waarop hij zijn ambt waarneemt, en over de geldmiddelen van de statie, 1729. 1 omslag.

636. Kwitantie door Hendrik Santbergen aan Willem van Middachten wegens de betaling van de kosten voor onderhoud aan het huis van G. Campman, pastoor te Vollenhove, 1794. 1 stuk.

637. Akte van transport door Gijsberta van Dorth, weduwe van Willem van Middachten, aan de rooms-katholieke parochie van Vollenhove van twee huizen, staande aan de Kerkplaats aldaar, onder gelijktijdige cessie van enige renten aan diezelfde parochie, 1800. Ongedateerd afschrift (begin 19e eeuw). 1 stuk.